تبلیغات
 • =آباد کننده (عامر)
 • =آباد و برقرار  (دایر)
 • =آباد کننده  (عامر)
 • =آبادی  (ده - روستا- قریه- قصبه)                
 • =آبادی میان ریگستان (واحه)
 • =آبار  (چاه ها)
 • =آباژور  (حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب)
 • =آب اسفرزه  (لعاب)
 • =آب انبار قدیمی قزوین (سردار)
 • =آبباز   (غواص- شناگر)
 • =آب بسته  (یخ)    
 • =آب بسیار (عرن)
 • =آب بند  (سد)
 • =آب بینی  (خل- خیل)
 • =آب ترکی  (سو)
 • =آب تنی  (شنا)
 • =آبجی  (خواهر- همشیره)
 • =آبچین  (هوله- رومال)
 • =آبخست  (جزیره)
 • =آبخوری  (لیوان)
 • =آبدار  (تر- خیس)
 • =آبدان  (حوض- آبگیر- آب انبار)
 • =آبدزدک  (سرنگ)
 • =آب دهان (پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق)
 • =آب دیده  (اشک چشم- سرشک)
 • =آبدیده و تر  (نمدار- خیس)
 • =آبراهه یباریک  (کانال)          
 • =آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)
 • =آبراهه  (مجرای آب- آبراه- راه آب)
 • =آبرسان  (سقا)
 • =آبرو  (نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت)
 • =آبرو باخته  (رسوا)
 • =آب روستایی  (او)
 • =آبرون  (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند)
 • =آب ریز  (ناودان)
 • =آبزی بزرگ  (نهنگ)
 • =آب زیر کاه  (کنایه از آدم زرنگ و تودار)
 • =آبزی درودگری  (اره ماهی)
 • =آباژور  (آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ)
 • =آبسال  (باغ - بوستان)
 • =آبستن  (باردار- آبسته- حامله)
 • =آبسه  (دمل- ماده)
 • =آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)     
 • =آبشار کوچک (شرشره)
 • =آبشاری در ایلام (سرطاف)
 • =آبشاری در لرستان (وارک)
 • =آبشاری در کاشان (نیاسر)
 • =آبشاری در گرگان (زیارت)
 • =آبشتن  (نهفتن- پنهان کردن)
 • =آبشخور  (قسمت- بهره- نصیب- روزی)
 • =آب شرعی  (کر)
 • =آبشش (برانشی)
 • =آب شناسی (هیدرولوژی)
 • =آبشویه (آیفون- آوابر- دربازکن)
 • =آب عرب  (ما)
  =آب فاضلاب  (گنداب)
 • =آب فروش   (سقا)
 • =آب کره  (هیدروسفر)
 • =آبکش (آرون)
 • =آبکی  (شل)
 • =آب گرم (حمیم)
 • =آبگوشت سبزی  (بز باش)
 • =آبگیر-تالاب- حوض ( ژی- تال- کیکو- برکه)
 • =آبگیر عمیق  (مرداب)
 • =آبگینه  (شیشه- بلور- تنگ بلور- آیینه- مینا)
 • =آب لرزه (سونامی)
 • =آب لمبو  (میوه لهیده و پر آب)
 • =آبله  (تاول)
 • =آب مایه پنیر  (زهراب)
 • =آب مروارید (تمر- تم- کاتاراکت)
 • =اب منجمد  (یخ)
 • =آب میوه  (افشره)
 • =آب نورد  (غواص)   
 • =آبنوس (شیز)
 • =آبو  (گل نیلوفر- نیلوفر آبی
 • =آبونمان  (پول اشتراک روزنامه و مجله)
 • =آبونه  (مشترک روزنامه یا مجله)
 • =آب ویرانگر  (سیل- سیلاب)
 • =آپارتمان  (عمارت)
 • =آپارتی  (بی آبرو- بی شرم - بی حیا- رسوا)
 • =آپتودیت (روزآمد)
 • =آپیس  (گاو مقدس مصریان)
 • =آتابای   (نام یکی از طوایف ترکمن- ترکمن)
 • =آتاشه  (وابسته- کارمند سفارتخانه)
 • =آتاک  (حمله - یورش- هجوم)
 • =آتریاد  (یک دسته سرباز)
 • =آتش  (آذر- نار- هیر)
 • =آتش افروختن  (فتنه انگیختن)
 • =آتش باستانی (آتور)
 • =آتش برافروخته  (نائره)
 • =آتش بس موقت  (هدنه)
 • =آتش پرست  (مجوس)
 • =آتشدان  (مجمر- ناردان- کوره)
 • =آتشدان حمام (تون- گلخن)
 • =آتش دان نانوایی  (تنور)
 • =آتش سوزی  (حریق)
 • =آتش شعله ور (سعیر)
 • =آتش فشانی در اندونزی (کینتجا)
 • =آتشفشانی در ایتالیا  (وزوو-آتنا)
 • =آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد  (گالراس)
 • =آتشگده (کنشت)
 • =آتشکده ای در اراک (برزو)
 • =آتشگده ای در تبریز (آذرآباد)
 • =آتشگیره- کفش (خف- انبر)
 • =آتش مزاج  (تند خو)
 • =آتش های عرب (نیروان)
 • =آتشیزه  (کرم شبتاب)
 • =آتمسفر (هواکره- جو)
 • =آتون (زنی که دختران را درس دهد)
 • =آثام  (گناهها)
 • =آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن)
 • =آثم  (گناهکار)
 • =آجر بزرگ (طاباق)
 • =آجر پز (فخار)
 • =آحاد ریاضی  (یکان)
 • =آخال  (خاکروبه)
 • =آخر  (ته- انتها- پایان- نهایت)
 • =آخر چیزی  (ته)
 • =آخر ماه قمری (محاق)
 • =آخرین  (واپسین)
 • =آخرین بازمانده نازی ها  (هس)  
 • =آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز)
 • =آخرین پادشاه تروا (پریام)
 • =آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم)
 • =آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه)
 • =آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک)
 • =آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم)
 • =آخرین توان  (نا)
 • =آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم)
 • =آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا)
 • =آخرین حاکم  تیموریان (حسین بایقرا)
 • =آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان )
 • =آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم)
 • =آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم)
 • =آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک)
 • =آخرین حرف لاتین  (زد)
 • =آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم)
 • =آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)
 • =آخرین رمق  (نا)
 • =آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب)
 • =آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان)
 • =آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله)
 • =آخرین شاعر دوره ساسانی  (دقیقی)
 • =آخرین شاه ماد (اژیدهاک)
 • =آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون)
 • =آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند)
 • =آخرین ماه فرنگی  (دسامبر)
 • =آخرین نازی  (هس)
 • =آخرین نبرد پیامبر  (تبوک)
 • =آخرین نبرد ناپلئون (واترلو)
 • =آخرین یکان  (نه)
 • =آداب  (سنن- رسوم)
 • =آداب مغولی (یوسون)
 • =آداش  (همنام - هم اسم)
 • =آدامس سنتی (قندرون)
 • =آدخ  (خوب و نیکو)
 • =آدر  (نیشتر)
 • =آدرس (انگ- نشانی)
 • =آدرس ترسیمی  (کروکی)
 • =آدم آب زیر گاه  (تودار)
 • =آدم آهنی  (روبات)
 • =آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج)
 • =آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن)
 • =آدم سیگاری  (دودی)
 • =آدم قد دراز  (دیلاق)
 • =آدمکشی  (قتل)
 • =آدمک ویترین (مانکن)
 • =آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف)
 • =آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند  (گدار)
 • =آدمی  (بشر- انسان)
 • =آدمیرال (دریا سالار- امیر البحر)
 • =آدمی زاده  (بنی بشر)
 • =آدینده  (قوس و قزح - رنگین کمان- )
 • =آذان  (گوشها)
 • =آذر (آتش)
 • =آذرخش  (صاعقه- رعد و برق)
 • =آذرنگ  (اندوه- غم - غصه - رنج- محنت)
 • =آذین  (زیب- زیور- زینت)
 • =آراستگی  (ترتیب)
 • =آراسته سخن  (خوش بیان)
 • =آراسته و زیبا (ور ساز)
 • =آرام  (ثبات- قرار)
 • =آرام بخش (مخدر - مسکن)
 • =آرامش  (تسکین)
 • =آرامش دهنده اعصاب (ریحان)
 • =آرامش یافتن  (آرام گرفتن)
 • =آرامگاه  (مرقد - مزار)
 • =آرامگاه فردوسی  (طوس)
 • =آرامگاه مولوی  (قونیه)
 • =آرایش  (زینت- بزک)
 • =آرایش درخت  (هرس)
 • =آرایشگر (مشاطه- سلمانی)
 • =آرایش ناخن (مانیکوره)
 • =آرتورگرافی (بند نگاری)
 • =آرد گندم (سویق)
 • =آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا)
 • =آردن  (کفگیر- آبکش- پالاون)
 • =آرزو  (آرمان- بیوس- امل - امید)
 • =آرزومندی  (هوس- شوق- اشتیاق)
 • =آرزوها  (آمال)
 • =آرزوهای نفسانی (هواجس)
 • =آرزوی بزرگ  (آرمان)
 • =آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس)
 • =آرشیو  (بایگانی)
 • =آرشیویست  (بایگان- ضباط)
 • =آرگن  (از عناصر شیمیایی)
 • =آرگئولوژی  (باستان شناس)
 • =آرمان  (آرزو- امید)
 • =آرمان شهر (مدینه فاضله - آتوپیا)
 • =آرم تجاری  (مارک- انگ)
 • =آرنج (آرن- وارن)
 • =آرواره  (فک- سق)
 • =آروغ (رغ)
 • =آروین  (تجربه- آزمایش- امتحان) 
 • =آزاد  (یل- رها- ول- یله)
 • =آزاد شدن  (وارهیدن)
 • = آزاد شده  (متبری)
 • =آزاد کردن  (وارهانیدن)
 • =آزادگی  (حریت)
 • =آزاد مرد کربلا  (حر)
 • =آزاده  (حر)
 • = آزادی خواه ایتالیایی  (گاریبالدی)
 • =آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار)
 • =آزادی خواهی (لیبرالیسم)
 • =آزار  (درد- رنج- زجر- اذیت)
 • =آزرده خاطر (رنجور- ناراحت- دل افگار)
 • =آزار دهنده پدر و مادر  (عاق)
 • =آزار و اذیت دادن  (چزاندن)
 • =آزغ  (شاخه)
 • =آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح- رنگین کمان)
 • =آزمایش (رون)
 • =آزمندی (شح)
 • =ازمون و امتحان ( آروین - تست)
 • =آزمون ورودی دانشگاه  (کنکور)
 • =آزرده  (رنج گردان- رنجور)
 • =آزرم  (شرم- حیا)
 • =آژان  (پاسبان- نماینده - کارگزار)
 • =آژانس  (نمایندگی- کارگزاری- خبرگزاری)
 • =آژیر (آلارم- باهوش- محتاط - پرهیزکار- زیرک- هوشمند- هوشیار)
 • =آس   (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا)
 • =آسا  (خمیسازه- دهان دره)
 • =آسان (یسیر- سهل)
 • =آسانسور  (آسان رو- بالا رو)
 • =آسان گرفتن (تسمح)
 • =استانه (کرباس- عتبه)
 • =آستانه در  (درگاه)
 • =آستیگماتیسم  (اختلال بینایی)
 • =آستین (کم)
 • =آسم  (تنگی نفس- ضیق النفس)
 • =آسمان  (سما- سپهر- فلک)
 • =آسمان دره  (کهکشان- مجره)
 • =آسمان غرنبه  (رعد)
 • =آسمانها  (سماوات- افلاک)
 • =آسمانی   (سماوی)
 • =آسنی  (وسنی)
 • =آسوده  (امن- فراغ- راحت)
 • =آسودگی  (آسایش)
 • =اسودگی خاطر  (فراخ بال)
 • =آسوده و بی تشویش  (خاطر جمع)
 • =آسیاب (هر)
 • =آسیاب دستی  (اس)
 • =آسیاب کوچک دستی (دستاس)
 • =آسیای بزرگ  (خراس)
 • =آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی- پاتولوژی)
 • =آسیبک   (آک)
 • =آسیب و آفت  (آک- کوفت- صدمه- زیان)
 • =آسیب ها  (آفات)
 • =آسیستان  (معاون- دستیار- کمک)
 • =آش  (با)
 • =آش آرد  (اگرا- اوماج)
 • =آش ساده  (شوربا)
 • =آشامیدن  (نوشیدن)
 • =آش انار (ناربا)
 • =آش برنج  (شله)
 • =آشپز  (طباخ)
 • =آشپز ضحاک (ارماییل)
 • =آشپزی کردن  (طباخی)
 • =آشتی (سلم)
 • =آش حلیم (هریسه)
 • =آش خرده خمیر (تتماج)
 • =آش زیره  (زیربا)
 • =آش سرکه (سکبا)
 • =آش عدس  (نسکبا)
 • =آشغال  (خاکروبه- زباله)
 • =آش فرنگی  (سوپ)
 • =آشکار  (برملا)
 • =آش کشک  (کشکبا)
 • =آش ماست  (دوغ با)
 • =آش هفت دانه  (دانک- دانکو)
 • =آشغال  (خاکروبه- خاشاک- آخال)
 • =آشفته  (پریشان- ژول)
 • =آشفتگی  (تشویش- هیج)
 • =آشکار (هویدا- بارز - بائن - فرادید- برملا- نمایان- علنی- نمودار- عیان)
 • =آشمال  (چاپلوس- متملق)
 • =آشنا  (شناس)
 • =آشنا به کار (وارد - بلد)
 • =آشوب  (فتنه- بلوا)
 • =آشوبگر  (فتنه خیز- فتنه گر)
 • =آشور شناس فرانسوی (آپرت)
 • =آشیانه  (وکر- کنام- لانه)
 • =آشیانه پرنده  (لانه)
 • =آشیانه درندگان  (کنام)
 • =آشیانه زنبور عسل (شان عسل)
 • =آشیانه عقاب (آموت- الموت)
 • =آشیانه مرغ   (عش- کابوک- وکر)
 • =آغاز  (ابتدا- اول- شروع)
 • =آغاز دنیا (الست)
 • =آغاز شب (مسا)
 • =آغر  (رودخانه خشک)
 • =آغره  (بیماری جلدی- سودا- آگزما)
 • =آغشته و آلوده (اگین)
 • =آغل (کمرا- زاغه)
 • =آغوز (ماک- فله)
 • =آغوش (حضن- بر- بغل)
 • =آف  (خورشید- مهر)
 • =آفت (اک- گزند- بلا)
 • =آفت درخت  (لیسه)
 • =آفت قارچی در گندم  (سیاهک)
 • =آفت گندم (سن- سیاهک)
 • =آفت گیاهی  (سن)
 • =آفتاب (لیو- شید)
 • =آفتاب پرست  (حربا )
 • =آفتاب خورده (مشمش)   
 • =آفتاب گردان (ورتاج) 
 • =آفتابه (ارکا- لوله هنگ- ابریق - آبدستان)
 • =آفتابه سفالی (لولنگ)
 • =آفت گندم   (سن)
 • =آفریننده  (صانع- خالق)
 • =آقا  (میر- سید)
 • =آقای آلمانی  (هر)
 • =آقای اسپانیولی (دن- لی)
 • =آقای فرانسوی  (موسیو)
 • =آقای فرنگی  (مستر)
 • =آکادمی  (فرهنگستان)
 • =آکاردئون  (گارمون)
 • =-آکب  (درون دهان- لپ- آکپ)
 • =آکتر  (بازیگر مرد تماشاخانه)
 • =آکتریس  (بازیگر زن تماشاخانه)
 • =آکتور سینما  (هنرپیشه)
 • =آکروبات  (بندباز)
 • =آکروباسی  (بند بازی)
 • =آکله (جذام)
 • =آکنده (پر- لبریز- مالامال)
 • =آگاه  (باخبر- واقف)
 • =آگاهنامه (اعلامیه)
 • =آگاه و دانا (خبیر)
 • =آگاهی  (علم- دانش)
 • =آگاهی قدیم  (تامینات)
 • =آگر  (خشت پخته- آجر)
 • =آگرمان  (رضایت- قبول)
 • =آگهی (رکلام- خبر- اعلان- اعلام)
 • =آگهی تلویزیونی   (تیزر)
 • =آگهی مصور  (آفیش)
 • =آگهی نامه (بولتن) 
 • =آل   (سراب- سرخ کمرنگ- دودمان)
 • =آلوده و کثیف  (چرک - ریم)
 • =آلاچیق (کازه)
 • =آلام  (دردها)
 • =آلامد  (مطابق مد- پسندیده)
 • =آلاو  (شعله آتش)
 • =آلبالو (قاراسیا)
 • =آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو-جادو- آکازیون)
 • =آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر- سلام- فصل تازه- برای اولین بار)
 • =آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک)
 • =آلبوم امیر شفیعی (هرنفس)
 • =آلبوم امیر کریمی (جوانی)
 • =آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم)
 • =آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی)
 • =آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا)
 • =آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت)
 • =آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش)
 • =آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو - یکدنده- نیستی تو)
 • =آلبوم پویا اشتری (خاتون من)
 • =آلبوم توفان کریمی (شاکی)
 • =آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی)
 • =آلبوم حسین زمان (قصه شب- قرار عاشقی)
 • =آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه)
 • =آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا)
 • =آلبوم حمید خندان (شروع قصه)
 • =آلبوم حمید عسگری (کما)
 • =آلبوم حمید غلامعلی (مرداب- به یاد تو- یادگار- دیباچه عشق)
 • =آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم)
 • =آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون- یادته- دلشوره)
 • =آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها)
 • =آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط- یکی بود یکی نبود)
 • =آلبوم  سالار عقیلی (مایه ناز- بنام گل سرخ)
 • =آلبوم سراج (قصه گیسو)
 • =آلبوم  سعید شهروز (نقره داغ- پسران مشرقی- گلابتون- پسرک- غزلک- پسرم)
 • =آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون)
 • =آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب)
 • =آلبوم شهرام زندی (تو همونی)
 • =آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی - دل شیدا- ای برادر- شور انگیز - کیش مهر- باد صبا - لولیان-صدای سخن عشق- سفر عسرت)
 • =آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی)
 • =آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی- نیلوفرانه- آوای عشق-نسیما- تنها تو می مانی- صیاد)
 • =آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق- حال من بی تو- عشق الهی)
 • =آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان - رسوای زمانه)
 • =آلبوم علی رفیعی (صبح دریا)
 • =آلبوم علی لهراسبی (چهارده)
 • =آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار)
 • =آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش- از تو دورم)
 • =آلبوم قاسم افشار (کویر)
 • =آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ)
 • =آلبوم گروه آریان (بی تو باتو)
 • =آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل- مرسدس)
 • =آلبوم مجتبی کبیری (معرکه- نیم نگاه- ساز مخالف)
 • =آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات)
 • =آلبوم محمد اصفهانی (حسرت-برکت- تنها ماندم- برات- ماه غریبستان- نون و دلقک)
 • =آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی- هوس)
 • =البوم مهدی سعادتی (گریه نکن)
 • =آلبوم مهدی گرناوی (بهونه)
 • =آلبومی از مهدی مقدم  (احتیاط)
 • =آلبوم مهراج محمدی (بی خیال- ایلیا)
 • =آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی)
 • =آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی- دوستت دارم)
 • =آلبوم نیما مسیحا (شب سربی)
 • =آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها - شوق دوست- یاد ایام- نسیم وصل-به یاد پدر- رندان مست- آستان جانان- آه باران-دستان- جام تهی)
 • =آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه)
 • =آلت رگزنی (نیشتر- ادر)
 • =آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور)
 • =آلتی در تفنگ (گلن گدن- ماشه)
 • =آلتی در چرخ خیاطی  (ماکو- ماسوره)
 • =آلر  (سرین- کفل- ران)
 • =آلو (اجاص)
 • =آلو در بهبود آن مفید است  (یبوست)
 • =آلودگی  (لوث) 
 • =آلوده  (پلشت)
 • =آلونک  (کپر)
 • =آلوی کوهی (نلک)
 • =آلیاژ آهن و کربن  (چدن)
 • =آلیاژی از مس و روی  (برنج)
 • =آلیاژی از مس و قلع  (مفرغ)
 • =آلیاژ مس و نیکل  (مونل)
 • =آلیاژ منیزیم و آلومینیوم  (ما گنا لیوم)
 • =آلیاژی از آهن  (چدن)
 • =آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو)
 • =آلیز  (جفتک - لگد)
 • =آماج (نشان - هدف - نشانه)
 • =آماجگاه (سیبل)
 • =آمادگی جنگی  (بسیج)
 • =آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش)
 • =آماده نیست  (نا آماده)
 • =آماده و مهیا (تیار- عتید)
 • =آمار  (احصاییه)
 • =آمارمتوسط به ازای هر نفر  (سرانه)
 • =آماس (ورم- پف)
 • =آماس حاد غده بناگوش (اریون)
 • =آمال   (آرزوها)
 • =آمپول منبسط کننده رگها   (میلرینون)
 • =آمرود  (گلابی- مل)
 • =آمریکا (اتازونی- یانکی- ینکی دنیا)
 • =آمنه (پشته هیزم- توده هیزم)
 • =آموت  (آشیانه - آشیانه پرندگان شکاری)
 • =آموختار (معتاد)
 • =آموختن  (یاد گرفتن)
 • =آموختنی لقمان  (ادب)
 • =آموختنی مدرسه  (درس)
 • =آموزشگاه  (مدرسه)
 • =آموزگار  (مدرس)
 • =آموسنی  (وسنی- هوو)
 • =آمونیاک (جوهر نشادر)
 • =آمه (دوات)
 • =آمیختگی   (امتزاج)
 • =آمیخته با آب (هیدراته)
 • =آمیختن و درهم کردن (مزج)
 • =آمیخته شده (ممتزج)
 • =آمیخته کردن  (ترکیب)
 • =آناتومی  (تشریح- کالبد شناسی)
 • =آنارشی  (هرج و مرج- بی نظمی)
 • =آناف (بینی ها)
 • =آنتراکت  (فاصله بین دو پرده)
 • =آنتن ماهواره  (دیش)
 • =آنتی بادی (پادتن)
 • =آنچه در دل گذرد (هاجس)
 • =آنچه سوارش شوند  (مرکوب)
 • =آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)
 • =آنزیم  (دیاستاز)  
 • =آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین)
 • =آنزیم گیاهان  (دیاستاز)
 • =آنژین  (ورم گلو)
 • =آنچه به تصرف کسی در آمده  (مایملک)
 • =آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع)
 • =آند  (قطب مثبت باتری)
 • =آنسو  (ورا)
 • =آنسوی چیزی  (ماورا)
 • =آن سوی سقف  (بام)
 • =آن طرف  (آن سو)
 • =آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد  (متجاوز)
 • =آنکه به رکعت اول نماز نرسیده  (مسبوق)
 • =آنکه در رفاه بزرگ شده  (ناز پرورده)
 • =آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم)
 • =آنکه ظاهرش جز باطنش باشد  (غلط انداز)
 • =آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است  (نویسنده)
 • =آنوفل  (پشه مالاریا)
 • =آنه  (سکه رایج هند)
 • =آوا  (ندا- صدا - نوا)
 • =آوابر  (آیفون- آبشویه - دربازکن)
 • =آواره  (دربدر- سرگردان)
 • =آواز  (سرود- نغمه - ترانه- خنیا)
 • =آواز بلند (هتف- بانگ)
 • =آواز خوان (مغنی - مترنم)
 • =آواز خواندن   (نغمه سرایی)
 • =آواز دادن  (ندا)
 • =آواز دسته جمعی  (کر)
 • =آواز سم ستوران (هب)
 • =آوازش از دور خوش است  (دهل)
 • =آواز کبوتر  (هدیر)
 • =آواز مهیب (هرا)
 • =آواز نرم (رکز)
 • =آوازی در دستگاه شور (بیات ترک)
 • =آواشناسی  (فونتیک)
 • =آوانس  (مساعده- بیعانه- پیش بها- پیش مزد)
 • =آوای جغد (روکا)
 • =آوای حزین  (ناله)
 • =آوای درشت  (بم)
 • =آوای زنبور  (ویز)
 • =آورد  (جنگ- پیکار- نبرد)
 • =آوند  (ظرف)
 • =آونگ  (پاندول)
 • =آویاتور (هوانورد)
 • =آویزان (نشب)
 • =آویزه پرده (والان- والون- والن)
 • =آهار  (لعاب)
 • =آهسته  (یواش- آرام)
 • =آه سوزناک (انین- نین)
 • =آهک ( کلس )
 • =آهن  (تهم)
 • =آهن بندی زیر اتومبیل  (شاسی)
 • =آهن و پولاد (ستی)
 • =آهن ربا (مگنت)
 • =آهنگ  (نوا- ریتم - نغمه)
 • =آهنگر (نهامی- حداد- تهامین)
 • =آهنگساز آلمانی (باخ)
 • =آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان)
 • =اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت)
 • =آهنگساز اتریشی (گوستاومالر)
 • =آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس)
 • =آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی)
 • =آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا)
 • =آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد)
 • =آهنگساز روسی (الکساندر برودین)
 • =آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا)
 • =آهنگساز فرانسوی (شابریه- اریک ساتی- رامو- گابریل فوره-رامو)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا)
 • =آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان)
 • =آهنگساز نروژی (ولن)
 • =آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی)
 • =آهنگساز یونانی  (یانی)
 • =آهنگ کردن  (قصد)
 • =آهنگ و آواز و سرود (خنیا- نوا)
 • =آهنگ موسیقی (شکن)
 • =آهنگ نظامی  (مارش)
 • =آهنین  (رویین)
 • =آهو  (ظب- تیبا- غزال- مرال)       
 • =آهوی آفریقایی  (ایمپالا)
 • =آهوی ختن (اف)
 • =آهوی کارتونی(بامبی)
 • =آهوی کوهی  (کلهر- کل)
 • =آهوی مشک دار  (اف)
 • =آینووژن  (وارونگی هوا)
 • =آیت  (نشانه)
 • =آیس  (ناامید- مایوس)
 • =آیفت  (حاجت- خواهش)
 • =آیفون  (آوابر- دربازکن- آبشویه)
 • =آینده  (آتیه- آتی- مستقبل)
 • =آینده اش پروانه است  (کرم ابریشم)
 • =آیینه (مرات)
 • =آینه تمام قد  (قدی)
 • =آیینه دار  (آرایشگر- سلمانی- مشاطه)
 • =آینه در لفظ مغولی (تولی)
 • =آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر)
 • =آیین  (دستور- روش- رسم- عادت- شریعت- سنت- کیش- نسق- سنن)
 • =آئین باستانی ژاپن  (شینتو)
 • =آیین مهر پرستی (میترائیسم)
 • =آیین ها  (مراسم)
 • =آیینه مقعر  (کاو)
 • =آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی- خرید لباس)
 • =آیینی در نوروز  (دید و بازدید)
 • =آیینی در حقوق (دادرسی
 • =آئینی در ژاپن (شینتو)
+ نوشته شده توسط Mahnia در یکشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۷:۵۱ قبل از ظهر، ۶۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha