تبلیغات

efegv

۰

به نام خدا
تا دقیقه 4 صدای استاد نبود.
خدمتتان عرض کردم که یکی از دلایلی که باعث شد موافقت نامه نودو چهار نیویورک مطرح شود بحث بهره برداری از منطقه است دولی که قبل از کنوانسیون هشتادونه مبادرت به بهره برداری میکردند،استثنائا حقوقشان ضایقع میشد.و اینکه ضمیمه یازدهم از دول در حال توسعه می خواهد که(بنظرم اینجا استاد باید کیگفت توسعه یافته) فناوری لازم در خصوص بهره برداری و اکتشاف به دول در حال توسعه هم ارائه کند که باعث مخالفت دول دارای تکنولوژی پیشرفته شد.انها امدند از سال نود تا نودوچهار موافقت نامه ای را بصورت غیر رسمی در طی رایزنی هایی که باهم داشتند با دول دیگر-نهایتا در سل نودوچهار در مجمع عمومی به تصویب رساندند که به موافقت نامه نیویورک موسوم شد.که بخشی از کنوانسیون محسوب میشود.که دولی که قبلا عضو کنوانسیون بودند و کشورهایی که بعدا عضوش شده ند اینها عضو موافقت نامه هم محسوب میشوند و هر جا که موافقت نامه و قسمت یازدهم قرار داشته باشند موافقت نامه الویت خواهد داشت.
در اینجا دو تا لینک قرار دادیم که اولی بحث مواد حقوق دریاها در صفحه ی ملل متحد است و لینک دوم نیز مواد بین المللی اعماق دریاها...
دوستان کلوخه های چندسالزی(من نفهمیدم این قسمتو) را میتوانید در همان صفحه ی اول اعماق دریاها ببینید.که اینها به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت میباشند و خیلی مهم اند(دقیقه پنج)
موافقت نامه مربوط به بخش یازدهم که میتوانید از لینک متنش را دریافت کنید.خب این موافقت نامه هم 9 تا ضمیمه دارد که در خصوص موضوعات مختلف بحث میکند.(دقیقه شش)راجب به هزینه هایی که دول طرف کنوانسیون باید پرداخت کنند در خصوص دریافت مجوز در بخش دولت راجبش بحث شده است.کارگزار (اینترپرایز)در بخش دوم راجبش صجبت شده است که چگونه مجوز را ارائه کند.در بخش سوم تصمیم گیری تا الی اخر در انکس نهم(بخش نهم)بعنوان پیوست نهم که دوستان خودتان میتوانید مطالعه فرمائید(دقیقه7)
حقوق دریاها انقدر بحثش زیاد است که اگر بعنوان یک گرایش تخصصی هم باشد در ح ب واقعا جای کار زیاد دارد.
برویم سراغ بحث حل و فصل اختلافات در ح ب دریاها:
قسمت دوازدهم که یکی از قسمت های مهم کنوانسیون است ازش میگذریم!در مورد حمایت از محافظت از محیط زیست دریایی که واقعا قسمت حائز اهمیت است.
قسمت سیزدهم تحقیقات دریایی که اینهم جزء مواردی است که راجیش در ح ب دریایی بحث زیاد است چون ابعاد مختلفش کاملا روشن نشده است.بله جناب شیر ژیان بحث حقوق دریاها در سوئد تحت گرایش مستقل تدریس میشود.
قسمت چهاردهم هم انتقال فناوریی دریایی است که باز هم بحث مقام می پردازد.اما قسمت پانزدهم که قسمت اصلی بحث درس جلسه دهم است بحث حلو فصل اختلافات است که باز من سعی میکنم بصورت گذرا آن موارد مهم را خدمتتان عرض کنم باقی مواد را خودتان زحمت بکشید مطالعه نمائید اهم موارد را خودم خدمتتان عرض میکنم(دقیقه 8)
جلسه آینده هم چند تا کیس خدمتتان ارائه میکنم که آنها را مطالعه کنید برای جلسات یازدهم و دوازدهم خواهش میکنم که کیس ها را که بصورت خلاصه هم هست مطالعه کنید و در مورد آنها توضیح دهید.دو جلسه اینده شما صحبت خواهید کرد.
قسمت پانزدهم کنوانسیون از مواد 279 شروع میشود بحث حلوفصل اختلافات است خدمتتان عرض کنم که سیستم حلوفصل اختلافات در کنوانسیون حالت اجباری دارد دول در صورت رسیدن به اختلافات در تفسیر و اجرای کنوانسیون مجبور هستند که یکی از راه حل های که در کنوانسیون مندرج است را انتخاب نمایند یا راه حل هایی که خودشان فکر میکنند الویت با توافق خودشان است از طریق مذاکره و سازش-اگر از هیچکدام به نتیجه نرسیدند و اختلافات همچنان باقی ماند باید به یکی از شیوه های مندرج در کنوانسیون مراجعه کنند.(دقیقه نهم)
ماده 279 اعلام میکند که دول متعاهد باید اختلافات فیمابین خود راجع تفسیر و اجرای کنوانسیون طبق ماده ی 2 منشور و ماده ی 33 بخواهند حلو فصلش کنند.
ماده ی 2 راجب به حلوفصل اختلافات براساس ح ب و عدالت است ماده 33 طرق حلوفصل اختلافات که شورای امنیت میتواند پیشنهاد کند.
بجز این موارد تایید ح ب موجود است و اینکه میتوانند از راه هایی که در ماده ی 33 درج شده استفاده کنند مثل مساعی جمیله-پایمردی-سازش -مذاکره و مراجعه به ای سی جی
ماده 280 میگوید هیچ چیز از مقررات این قسمت و دولی متعاهدی که مبنی بر اینکه در هر زمان برای حلوفصل اختلافات فیمابین در مورد تصویب و اجرای کنوانسیون از طرق مسالمت امیز به انتخاب خود توافق نمائیم لطمه ای وارد نمی کند پس اصل بر انتخاب روش حلوفصل بر عهده ی خود دول است(دقیقه 10)
چنانچه دولت متعاهد طرف یک اختلاف توافق کرده باشند اختلاف از طریق مسالمت آمیز دیگری حل بشود رویه هایی پیش بینی شده است که ان قسمت تنها زمانی اعمال خواهد شد که طرفین به ان روش هایی که مورد توافق خودشان است به نتیجه ختم نشود.
ویه ویژگی آن توافق دولت ها این باشد که آن توافق ها نتیجه اش این نباشد که دول نتوانند به آئین های مندرج در این قسمت رجوع کنند(دقیقه11)
اگر هم سر مهلتی توافق کرده باشند که حل و فصل اختلاف کنند بعد از زمان مهلت باید به سازو کار بخش 5 ام مراجعه نمایند.
باز هم یک شکل دیگر انتخاب می گوید که اگر طبق موافقت نامه های منطقه ای دو جانبه و چند جانبه روش های حل و فصل دریایی وجود داشته باشند آن روش ها الویت دارند و روش های مذکور بجای آئین های پیش بینی شده در این قسمت اعمال میشوند.مگر اینکه باز دول توافق دیگه ای داشته باشند.ساختار کلی حل و فصل اختلافات میگوید اگر اختلاف این ماده 283 راجب تفسیر و اجرای کنوانسیون بین دول بوجود اید دول سریعا باید به تبادل نظر در باره حل و فصل اختلاف در مورد ان موضوع بپردازند طریقه اش هم گفته یا مذاکره یا طرق مسالمت امیز که مدنظر خودشان است.(دقیقه 12)
هر چقدر حجم این تشریفات حلو فصل اختلاف خاتمه پیدا کرده باشد ولی خود اختلاف خاتمه پیدا نکرده باشد یعنی مذاکره تمام شده باشد مهلت انهم منقضی شده ولی همپنان اختلاف سرجای خودش هست یا اینکه شرایط اقتضا می کند که درباره ی روش اجرای آن مشورت هایی صورت بگیرد رو روش اجرای حل و فصل اختلاف.طرفین باز هم باید باهم تبادل نظر داشته باشند و این پروسه باید تا رسیدن به نتیجه قطعی همچنان وجورد داشته باشد سازوکارش در ماده 284 پیش بینی شده است که طرفین می توانند همدیگر را دعوت به ائین سازش در بخش 1 از ضمیمه ی 5کنند اگر طرف دیگر قبول کرد میتوانند موضوع را به سازش ارجاع دهند اگر دعوت از سوی یک طرف مقابل اجابت نشد یا در مورد آئین و نحوه ی اجرای سازش توافق نکند سازش به لحاظ حقوقی خاتمه پیدا میکند.(دقیقه 13)
اگر اختلاف سازش اجرا شود دول طرف اختلاف ترجیح دهند که سازش حلوفصل اختلاف کنند جریان رسیدگی بر اساس این آئین خواهد بود مگر اینکه طرفین به شیوه ی دیگری رضایت بدهند بنابراین اصل بر اراده ی طرفین بر نوع حلوفصل اختلاف است اینکه انتخاب کنند که چه شیوه ای را می خواهند اما مهم اینست که کنوانسیون میگوید حتما این اختلاف باید حلوفصل شود قید صریحا هم برای تبادل نظر آورده است که یکیش اینست که یکی از این روش ها مینواند حلو فصل سازش باشد ماده 285 میگوید اختلافاتی که بموجب بخش 5 از قسمت 11 طبق (بخش 5 حلوفصل اختلاف بواسطه ی اختلافات در بستر و زیر بستر منطقه است)این سازوکار حلوفصل شود و اگر هم طرف اختلاف غیر از دول باشد با اعمال تغیرات لازم انها هم در این سازوکار می آیند تا حلو فصل راجبشون تصمیم گیری شود.
ماده 286 میگوید هر اختلافی راجب تفسیر ئ اجرای کنوانسیون اگر طبق بخش اول حلوفصل نشود که خدمتتان عرض شد مذاکره است سازش است باید بنا به درخواست هر کدام از طرفین بیاد در ای سی جی یا دیوان بین المللی حقوق دریاها یا هر دادگاهی که بصورت خاص در این بحش پیش بینی شده است جلوفصل کنند اگر بخش اولی که قبلا خدمتتان عرض شد به نتیجه ای ختم نشود.
ماده 287 ماده مهمی است میگوید هر دولت هنگام امضا تصویب و الحاق به کنوانسیون پس از آن ازاد است که یک اعلامیه کتبی صادر کند و یک یا چند مورد از راه های زیر را برای حلوفصل اختلاف بپذیرد و انتخاب کند.
دیوان بین المللی دادگستری -دیوان بین المللی حقوق دریاها -دیوان داوری که بطور مشخص طبق ضمیمه هفتم تشکیل شود و دیوان داوری خاص که طبق ضمیمه ی هشتم تعیین میشود که اگر به این ضمیمه مراجعه بفرمائید راجبش توضیح داده شده است که ساختارش به چه نحوی است .(دقیقه 16)
اگر دولتی پیشتر پذیرفته است که اختلافات مربوط به منطقه را براساس اصل شعبه بستر دریاها مدنظر داشته باشد آن قسمت زیر نظر شعبه و بستر دریاها خواهد بود قسمت های دیگر منطقه دریایی براساس اعلامیه که در یکی از این چهار مورد انتخاب کرده خواهد بود.
بنده 3 خیلی نکته ی مهمی مطرح کرده است بند 3 ماده 287 میگوید که دولتی که طرف اختلاف است و اعلامیه لازم الاجرایی هم صادر نکرده کدام یکی از موارد دیوان بین المللی دریایی ،دیوان بین المللی دادگستری و دیوان ها داوری ضمیمه هفت و هشت بر آن صلاحیت خواهد داشت!
بند 3 ماده میگوید که اگر هیچکدام از این ها در اعلامیه ی کتبی اعلام نشود اصل بر اینست که دیوان داوری بعنوان مرجع حلوفصل اختلاف وارد عمل خواهد شد.(دقیقه 17)
بند 4 می گوید که اگر طرفین اختلاف یک ائین مشخص برای حلو فصل اختلاف انتخاب کرده باشند طرف دیگر نمی تواند به بند دیگری مراجعه نماید چون قبلا راجبش توافق کرده اند .مثلا راجب اختلاف چین و فیلیپین در دریای چین جنوبی ،فیلیپین به دیوان داوری به دادگاه داوری مراجعه کرد که ذیل ضمیمه هفتم است در حالیکه چین معتقد بود که چون ما قبلا در سال2000 موافقت کردیم که اختلافموت از طریق مذاکره خاتمه بدهیم فیلیپین حق نداشته که وارد سازوکار کنواسیون حقوق دریاها شود.یعمنی ادعا به اینجا مربوط است چون بعلت وزارت خارجه چین در اعلامیه ی که مطرح کرد در سایت خودش به این اشاره کرده است که ما قبلا در مورد سازوکار حلوفصل تصمیم گرفته ایم و فیلیپین نباید خودسرانه به سازوکار دیگه ای مراجعه نماید(دقیقه18)
بند 5 تکرار بند 3 است که می گوید اگر طرفین اختلاف آئین واحدی برای حل و فصل نپذیرفته باشند آن اختلاف تنها به داوری طبق ضمیمه فصل 7 ارجاع می شود.در اعلامیه ای که دول صادر می کنند در انتخاب یکی از این 4 دادگاه .زمانی فسخ میشود که سه ماه از مدت زمان اعلام تصمیم آن گدشته باشد.موارد دیگر را خودتان مطالعه بفرمائید در بحث صلاحیت گفته شده است که اختلاف مربوط به تاثیر اجرای یک موافقت نامه که مرتبط با مواد کنوانسیون باشد و طبق موافقت نامه ی مذبور به آن ارجاع شود صلاحیت خواهد داشت پس تمامی این دادگاه ها که خدمتتان عرض شد راجب تفسیر و اجرای خود کنوانسیون حقوق دریاها هر موافقت نامه ی دیگری که مرتبط با کنوانسیون حقوق دریاها بین دول منعقد میشود باز هم میشود به این چهار تا دادگاه ارجاعشان داد.
(دقیقه 19)
بند 3 از ماده از ماده 288 شعبه دعاوی دریایی بستر دریاها که موضوعات مربوط به خودش را رسیدگی می کند و اگر اختلافی بوجود آید راجب اینکه آیا دادگاهی صلاحیت دارد به اختلاف رسیدگی کند یا نه !آن دادگاه است که نظرش نهایی است.راجب صلاجیت داشتنش یا نداشتنش.
ماده 289 می گوید که دادگاه ها باید از کارشناسان استفاده نمایند حداقل دو کارشناس علمی و فنی که فهرست آنان باید مشخص باشد و در جلسه ی دادگاه شرکت کنند.ماده 290 یک نکته ی جالبی را میگوید اقدامات موقتی-و خیلی تاکید دارد روی اقدامات موقتی و آنرا الزام اور میداند برای طرفین و می گوید که اگر بنا به اقتدار اوضاع و اجوال دادگاه بیاید و دست.ور اقدامات موقت را بدهدمثلا در مورد صدمه ی جدی به محیط زیست یا غیره... میتواند نسبت به صدور قرار موقتی اقدام نماید.
هر زمان آن اوضاع و احوالی که ایجاب میکرد که اقدامات موقتی صورت بگیرد و آن اوضاع کنار رفته باشد اقدام موقت هم میتواند لغو بشود.بند 5 می گوید که زمانیکه دادگاهی که قراره تشکیل شود برای رسیدگی به اختلافات طرفین اگر نیاز باشد که برای حفظ منافع یکی از طرفین یا منفعت کل بشریت اقدام موقتی صورت بگیرد دیوان بین المللی حقوق دریاها یا شعبه دعاوی بستر دریاها تا زمان تشکیل دادگاه های دیگر که صلاحیت رسیدگی به اختلافات انها را دارند اگر قرار باشد قرار موقتی صورت بگیرد هم دیوان بین المللی حقوق دریاها و هم شعبه صلاحیت دارند که به آن رسیدگی نمایند.
بند 6 هم الزام اور بودن اقدامات موقت را راجبش بحث کرده است برخلاف اساسنامه ی ای سی جی که الزام اور بودن اقدامات موقت را مطرج نکرده است ماده ی 291 می گوید که دولت ها حق رجوع به این ایین ها را دارند و تا ان حدی که برای واحدهایی غیر از دول مدنظر قرار داده شده است مثل شرکت خصوصی که بهره برداری می کنند در منطقه ی اعماق دریاها -آنها هم میتوانند بر اساس قراردادی که دارند با دول و خود مقام وارد رسیدگی شوند(دقیقه 22)
ماده ی 293 می گوید که قانون حاکم بر دادگاه که طبق این کنوانسیون تشکیل میشود خود این کنوانسیون است وسایر قواعد حقوق بین الملل که مغایرت با کنوانسیون نداشته باشد و اصالت قانون قابل اعمال در دادگاه ها با خود این کنوانسیون است و سایر قواعد حقوق بین الملل تا جایی میتوانند اعمال شوند که قواعد دیگر بین الملل تعارضی با کنوانسیون نداشته باشند .پس اصالت با خود کنوانسیون است.بند 2 هم میگوید که اگر دول بخواهند برای رسیدگی به پرونده شان از اصل انصاف استفاده کنند که در بند اخر ماده 38 ای سی جی هم اشاره شده است آن دیگر به اراده ی دول بستگی دارد و خداشه ای به بند 1 وارد نمی کند دستورات و تصمیماتی که دادگاه ها اتخاذ میکنند فقط برای طرفین الزام اور است و این تصمیمات الزام اوره بدون تجدید نظیر.
ماده 296میگوید اگر لازم باشد برای رسیدگی به پرونده ای در یکی از این دادگاه ها که عرض شد مراتب داخلی جبران خسارت بشه.ماده 295 میگوید که این مراحل باید طی بشود و نهاد های بین المللی رسیدگی کرد که قاعده ی (اگزاکشن اوردیکال رندی) مطرح میکند ماده ی 292 عمده ی اختلافاتی که دیوان بین المللی حقوق دریاها مطرح میشود از این ماده است راجب رفع فوری توقیف کشتی ها و خدمه،که حدمتتان عرض میکنم.میگوید هرگاه مقامات یک دولت متعاهد یک کشتی حاصل پرچم دولت متعاهد دیگری را توقیف کرده باشد دولت توقیف کننده کشتی مقررات این کنوانسیون به فوری تعقیف از کشتی و خدمه و گذاشتن وجه الضمان و وثیقه دولت متعاهد دیگر رعایت نکرده باشد مسئله بحث توقیف را میتوان به دادگاه مورد توافق طرفین و در صورت عدم توافق در ظرف مدت 10 روز به دادگاه یا محکمه ای که دولت توقیف کننده طبق ماده ی 287 پذیرفته یا به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع کرد.مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.در صورت رفع توقیف باید فقط توسط دولت صاجب پرچم یا از جانب ان دولت نمایند یا دادگاه یا محکمه بدون تاخیر در خواست رفع توقیف رسیدگی کند.

بدون اینکه به ماهیت پرونده و کشتی و مالک  و خدمه توسط مراجع ذیل صلاح داخلی خدشه ای وارد بشود فقط مسئله رفع توقیف کشتی را بررسی می کند. پس این نشان می دهد که چقدر رفع توقیف کشتی ها اهمیت دارد در بسیاری از اختلافاتی که در دیوان بین المللی دریاها مطرح شده است عمدتا به ماده 292 ارجاع شده است مثلا در قضییه کامکو دیوان گفته که راجب بحث توقیف معقول نیست قاعده ای که طی داخلی یا شرط رفع توقیف فوری تلقی کرد چون ماده 292 بطریق جبران مستقل مقر را کرد . به لحاظ هر گونه محدودیت مربوط به ان موجب نقض و هدف این ماده خواهد شد. چون گفتیم که در اینجا بحث طی مراحل دادخواهی جبران خسارت لزومی ندارد و بحث رفع توقیف کشتی است اگر وثیقه ی مرتبطی گذاشته سود نزد دولتی که توقف کرده آن کشتی باید فورا آزاد شود.(دقیقه 26)

در قضییه ی ولگا بین روسیه و استرالیا دیوان اعلام کرد که وجه الضمان ارائه شده برای ازادی کشتی هر چند از نظر شرایط مالی معقول است اما از نظر شرایط غیر مالی معقول نیست دلیلش این بوده که شرایط غیر مالی ارایه شده توسط خوانده راجب برخورداری کشتی از سیستم نظارت بر کشتی ها فقط تقدیم اطلاعات راجب مالک کشتی را نمیتوان بعنوان مولفه های وجه الضمان یا تضمین مالی دیگر یا اساسا ماده 292 کنوانسیون تلقی کرد بنابراین دیوان معتقد است که ماده 292 توسط استرالیا نقض شده است که کشتی روسیه را توقیف کرده است دیوان معتقد است که اوضاع و احوال توقیف کشتی در بررسی این ماده 292 ارتباطی نخواهد داشت و منصرف از آن باید در نظر گرفته شود بنابراین اصل بر ماده 292 تمام سعی این ماده اینست که کشتی ها هر چه سریعتر از توقیف ازاد شود در صورتیکه شرایط مربوط به وجه الضمان که گذاشته شده برای آزادی کشتی ها کفایت می کند.

بند 4 ماده 292 هم تعیین و تکلیف می کند و می گوید که با سپردن وثیقه یا وجه الضمان که دادگاه یا دیوان تعیین میکند مقامات دولت توقیف کننده فورا تصمیمات دادگاه یا دیوان را در مورد آزادی کشتی یا خدمه رعایت کنند که بحث رفع توقیف کشتی را مطرح می کند . قسمت عمده دعاوی که در دیوان حقوقی دریاها مطرح است راجب رفع توقیف از کشتی و خدمه است.

ماده 294 موضوع جالبی را مطرح می کند که اگر طرفین اختلاف یکیشون برای سواستفاده از ارجاع اختلاف برای مراجع قضایی استفاده می کند و هدفش اینست که از این تشریفات قانونی استفاده کند یا اقدامی که دارد انجام میگیرد برای حل و فصل اختلاف صرفا برای توجیه ظواهر امر است و موجه نیست دادگاه اگر احراز کند این سو استفاده از قانون وجود دارد اقدامی در خصوص آن پرونده انجام نخواهد داد پس اگر یکی از طرفین اختلاف بخواهد سواستفاده کند و وقت را تلف کند یا از تشریفات قانونی که در کنوانسیون وجود دارد در رسیدگی به محاکم قضایی سو استفاده کند دادگاه اقدامی در این زمینه انجام نخواهد داد بند 1 ماده 294 را ملاحظه بفرمائید (دقیقه 30)

دوستان توصیه اکید دارد که در قسمت 16 کنوانسیون چند تا ماده وجود دارد که با عنوان مقررات نهایی  تیترهاشو میخوانم یکی حسن نیت و سواستفاده از حق است که بطور کامل این کنوانسیون را پوشش می دهد. دول متعاهد باید تعهداتشان را با حسن نیت انجام دهند و به نحوی از صلاحیت آزادی ها اشاره شده در کنوانسیون استفاده نکنند که سواستفاده از حق تلقی بشود. استفاده از دریاها باید براساس استفاده صلح جویانه باشد و از تهدید یا توسل به زور باید خودداری شود توسط ماده 301 اطلاعات اساسی دول نباید افشا شود در خصوص مناطقی که در عرصه دریایی دارند مگر اینکه لزومی داشته باشد اما اصل بر این است که اطلاعاتی که در مغایرت با منافع اصلی دول باشد نباید توسط دولی که آن را در اختیار دارند افشا بشود اشیاء باستانی ئ تاریخی که در بحث منطقه نظارت خدمتتان عرض شد منطبق است با آن بخشی از دریا.

در ماده 304 مقررات این کنوانسیون در مورد مسئولیت و زمان (یا شاید ضمان!!!!) در قبال خسارات اجرای قواعد موجود بر وضع مقررات دیگری براساس حقوق بین الملل خدشه ای وارد نمیکند.پس اگر بحثی در قبال مسئولیت دول هم در زمینه خساراتی که وارد میکند جزء در موارد که در کنوانسیون ذکره شده مطرح شود دول باید آن مسائل را هم در نظر داشته باشند .دولتی هم که ضرری را وارد کرده باید از عهده ی جبران خسارت بربیایند.

در این راستا یک ماده در ابتدای بخش مقام اعماق دریاها را نخواندیم اینجا مطرح میکنم انهم ماده 139 است مسئولیت تضمین پیروی از مقررات و تعهد در قبال خسارات می گوید که دول عضو مسئولیت دارند که تضمین کنند فعالیت ها در منطقه طبق مقررات ان قسمت صورت میگیرد اعم از اینکه طرف قرارداد خودشان انجام دهند یا اشخاصی که تبعه ی آن هستند و زیر نظر کنترلی آنان فعالیت دارند (دقیقه 32)

صدمات ناشی از انجام وظایف یک دولت یا سازمان بین المللی در مورد ان قسمت مسئولیت آنها را در پی دارد بدون اینکه بر سایر قواعد حقوق بین الملل خدشه ای وارد شود دول یا سازمان هایی که به اتفاق ضرری را متوجه کنند به مقام دول دیگر مسئولیت تضامنی خواهند داشت استثنائی که وجود دارد می گوید دولتی که در قبال خسارات ناشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که تبعه اش هستند و به نام آن دارند اقداماتی را انجام می دهند یا تحت کنترل آن دولت اقداماتی را انجام می دهند اگر خود دولت تمام اقدامات لازم را در حد معقول و متعارف برای جلوگیری از خسارت انجام دهد ولی آن شخص حقیقی یا حقوقی که بحث کنترلش است باز اقدامات خودش را انجام دهد ضرری را متوجه دیگر کند دیگر دولت مزبور در اینجا مسئولیت نداردو خضرر متوجه شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود دولتی هم که در عرصه ی بین المللی در سازمان ها عضویت دارد اینها هم باید اقدامات لازم را در اینباره انجام دهند که سازمانی که عضوش هستند اقدامات دیگری را هم انجام داد بتوانند آنرا جبران نمایند.

تمام/

+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۴ بعد از ظهر، ۵۶ بازدید ، بدون دیدگاه
 • =آباد کننده (عامر)
 • =آباد و برقرار  (دایر)
 • =آباد کننده  (عامر)
 • =آبادی  (ده - روستا- قریه- قصبه)                
 • =آبادی میان ریگستان (واحه)
 • =آبار  (چاه ها)
 • =آباژور  (حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب)
 • =آب اسفرزه  (لعاب)
 • =آب انبار قدیمی قزوین (سردار)
 • =آبباز   (غواص- شناگر)
 • =آب بسته  (یخ)    
 • =آب بسیار (عرن)
 • =آب بند  (سد)
 • =آب بینی  (خل- خیل)
 • =آب ترکی  (سو)
 • =آب تنی  (شنا)
 • =آبجی  (خواهر- همشیره)
 • =آبچین  (هوله- رومال)
 • =آبخست  (جزیره)
 • =آبخوری  (لیوان)
 • =آبدار  (تر- خیس)
 • =آبدان  (حوض- آبگیر- آب انبار)
 • =آبدزدک  (سرنگ)
 • =آب دهان (پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق)
 • =آب دیده  (اشک چشم- سرشک)
 • =آبدیده و تر  (نمدار- خیس)
 • =آبراهه یباریک  (کانال)          
 • =آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)
 • =آبراهه  (مجرای آب- آبراه- راه آب)
 • =آبرسان  (سقا)
 • =آبرو  (نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت)
 • =آبرو باخته  (رسوا)
 • =آب روستایی  (او)
 • =آبرون  (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند)
 • =آب ریز  (ناودان)
 • =آبزی بزرگ  (نهنگ)
 • =آب زیر کاه  (کنایه از آدم زرنگ و تودار)
 • =آبزی درودگری  (اره ماهی)
 • =آباژور  (آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ)
 • =آبسال  (باغ - بوستان)
 • =آبستن  (باردار- آبسته- حامله)
 • =آبسه  (دمل- ماده)
 • =آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)     
 • =آبشار کوچک (شرشره)
 • =آبشاری در ایلام (سرطاف)
 • =آبشاری در لرستان (وارک)
 • =آبشاری در کاشان (نیاسر)
 • =آبشاری در گرگان (زیارت)
 • =آبشتن  (نهفتن- پنهان کردن)
 • =آبشخور  (قسمت- بهره- نصیب- روزی)
 • =آب شرعی  (کر)
 • =آبشش (برانشی)
 • =آب شناسی (هیدرولوژی)
 • =آبشویه (آیفون- آوابر- دربازکن)
 • =آب عرب  (ما)
  =آب فاضلاب  (گنداب)
 • =آب فروش   (سقا)
 • =آب کره  (هیدروسفر)
 • =آبکش (آرون)
 • =آبکی  (شل)
 • =آب گرم (حمیم)
 • =آبگوشت سبزی  (بز باش)
 • =آبگیر-تالاب- حوض ( ژی- تال- کیکو- برکه)
 • =آبگیر عمیق  (مرداب)
 • =آبگینه  (شیشه- بلور- تنگ بلور- آیینه- مینا)
 • =آب لرزه (سونامی)
 • =آب لمبو  (میوه لهیده و پر آب)
 • =آبله  (تاول)
 • =آب مایه پنیر  (زهراب)
 • =آب مروارید (تمر- تم- کاتاراکت)
 • =اب منجمد  (یخ)
 • =آب میوه  (افشره)
 • =آب نورد  (غواص)   
 • =آبنوس (شیز)
 • =آبو  (گل نیلوفر- نیلوفر آبی
 • =آبونمان  (پول اشتراک روزنامه و مجله)
 • =آبونه  (مشترک روزنامه یا مجله)
 • =آب ویرانگر  (سیل- سیلاب)
 • =آپارتمان  (عمارت)
 • =آپارتی  (بی آبرو- بی شرم - بی حیا- رسوا)
 • =آپتودیت (روزآمد)
 • =آپیس  (گاو مقدس مصریان)
 • =آتابای   (نام یکی از طوایف ترکمن- ترکمن)
 • =آتاشه  (وابسته- کارمند سفارتخانه)
 • =آتاک  (حمله - یورش- هجوم)
 • =آتریاد  (یک دسته سرباز)
 • =آتش  (آذر- نار- هیر)
 • =آتش افروختن  (فتنه انگیختن)
 • =آتش باستانی (آتور)
 • =آتش برافروخته  (نائره)
 • =آتش بس موقت  (هدنه)
 • =آتش پرست  (مجوس)
 • =آتشدان  (مجمر- ناردان- کوره)
 • =آتشدان حمام (تون- گلخن)
 • =آتش دان نانوایی  (تنور)
 • =آتش سوزی  (حریق)
 • =آتش شعله ور (سعیر)
 • =آتش فشانی در اندونزی (کینتجا)
 • =آتشفشانی در ایتالیا  (وزوو-آتنا)
 • =آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد  (گالراس)
 • =آتشگده (کنشت)
 • =آتشکده ای در اراک (برزو)
 • =آتشگده ای در تبریز (آذرآباد)
 • =آتشگیره- کفش (خف- انبر)
 • =آتش مزاج  (تند خو)
 • =آتش های عرب (نیروان)
 • =آتشیزه  (کرم شبتاب)
 • =آتمسفر (هواکره- جو)
 • =آتون (زنی که دختران را درس دهد)
 • =آثام  (گناهها)
 • =آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن)
 • =آثم  (گناهکار)
 • =آجر بزرگ (طاباق)
 • =آجر پز (فخار)
 • =آحاد ریاضی  (یکان)
 • =آخال  (خاکروبه)
 • =آخر  (ته- انتها- پایان- نهایت)
 • =آخر چیزی  (ته)
 • =آخر ماه قمری (محاق)
 • =آخرین  (واپسین)
 • =آخرین بازمانده نازی ها  (هس)  
 • =آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز)
 • =آخرین پادشاه تروا (پریام)
 • =آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم)
 • =آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه)
 • =آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک)
 • =آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم)
 • =آخرین توان  (نا)
 • =آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم)
 • =آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا)
 • =آخرین حاکم  تیموریان (حسین بایقرا)
 • =آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان )
 • =آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم)
 • =آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم)
 • =آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک)
 • =آخرین حرف لاتین  (زد)
 • =آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم)
 • =آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)
 • =آخرین رمق  (نا)
 • =آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب)
 • =آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان)
 • =آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله)
 • =آخرین شاعر دوره ساسانی  (دقیقی)
 • =آخرین شاه ماد (اژیدهاک)
 • =آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون)
 • =آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند)
 • =آخرین ماه فرنگی  (دسامبر)
 • =آخرین نازی  (هس)
 • =آخرین نبرد پیامبر  (تبوک)
 • =آخرین نبرد ناپلئون (واترلو)
 • =آخرین یکان  (نه)
 • =آداب  (سنن- رسوم)
 • =آداب مغولی (یوسون)
 • =آداش  (همنام - هم اسم)
 • =آدامس سنتی (قندرون)
 • =آدخ  (خوب و نیکو)
 • =آدر  (نیشتر)
 • =آدرس (انگ- نشانی)
 • =آدرس ترسیمی  (کروکی)
 • =آدم آب زیر گاه  (تودار)
 • =آدم آهنی  (روبات)
 • =آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج)
 • =آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن)
 • =آدم سیگاری  (دودی)
 • =آدم قد دراز  (دیلاق)
 • =آدمکشی  (قتل)
 • =آدمک ویترین (مانکن)
 • =آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف)
 • =آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند  (گدار)
 • =آدمی  (بشر- انسان)
 • =آدمیرال (دریا سالار- امیر البحر)
 • =آدمی زاده  (بنی بشر)
 • =آدینده  (قوس و قزح - رنگین کمان- )
 • =آذان  (گوشها)
 • =آذر (آتش)
 • =آذرخش  (صاعقه- رعد و برق)
 • =آذرنگ  (اندوه- غم - غصه - رنج- محنت)
 • =آذین  (زیب- زیور- زینت)
 • =آراستگی  (ترتیب)
 • =آراسته سخن  (خوش بیان)
 • =آراسته و زیبا (ور ساز)
 • =آرام  (ثبات- قرار)
 • =آرام بخش (مخدر - مسکن)
 • =آرامش  (تسکین)
 • =آرامش دهنده اعصاب (ریحان)
 • =آرامش یافتن  (آرام گرفتن)
 • =آرامگاه  (مرقد - مزار)
 • =آرامگاه فردوسی  (طوس)
 • =آرامگاه مولوی  (قونیه)
 • =آرایش  (زینت- بزک)
 • =آرایش درخت  (هرس)
 • =آرایشگر (مشاطه- سلمانی)
 • =آرایش ناخن (مانیکوره)
 • =آرتورگرافی (بند نگاری)
 • =آرد گندم (سویق)
 • =آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا)
 • =آردن  (کفگیر- آبکش- پالاون)
 • =آرزو  (آرمان- بیوس- امل - امید)
 • =آرزومندی  (هوس- شوق- اشتیاق)
 • =آرزوها  (آمال)
 • =آرزوهای نفسانی (هواجس)
 • =آرزوی بزرگ  (آرمان)
 • =آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس)
 • =آرشیو  (بایگانی)
 • =آرشیویست  (بایگان- ضباط)
 • =آرگن  (از عناصر شیمیایی)
 • =آرگئولوژی  (باستان شناس)
 • =آرمان  (آرزو- امید)
 • =آرمان شهر (مدینه فاضله - آتوپیا)
 • =آرم تجاری  (مارک- انگ)
 • =آرنج (آرن- وارن)
 • =آرواره  (فک- سق)
 • =آروغ (رغ)
 • =آروین  (تجربه- آزمایش- امتحان) 
 • =آزاد  (یل- رها- ول- یله)
 • =آزاد شدن  (وارهیدن)
 • = آزاد شده  (متبری)
 • =آزاد کردن  (وارهانیدن)
 • =آزادگی  (حریت)
 • =آزاد مرد کربلا  (حر)
 • =آزاده  (حر)
 • = آزادی خواه ایتالیایی  (گاریبالدی)
 • =آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار)
 • =آزادی خواهی (لیبرالیسم)
 • =آزار  (درد- رنج- زجر- اذیت)
 • =آزرده خاطر (رنجور- ناراحت- دل افگار)
 • =آزار دهنده پدر و مادر  (عاق)
 • =آزار و اذیت دادن  (چزاندن)
 • =آزغ  (شاخه)
 • =آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح- رنگین کمان)
 • =آزمایش (رون)
 • =آزمندی (شح)
 • =ازمون و امتحان ( آروین - تست)
 • =آزمون ورودی دانشگاه  (کنکور)
 • =آزرده  (رنج گردان- رنجور)
 • =آزرم  (شرم- حیا)
 • =آژان  (پاسبان- نماینده - کارگزار)
 • =آژانس  (نمایندگی- کارگزاری- خبرگزاری)
 • =آژیر (آلارم- باهوش- محتاط - پرهیزکار- زیرک- هوشمند- هوشیار)
 • =آس   (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا)
 • =آسا  (خمیسازه- دهان دره)
 • =آسان (یسیر- سهل)
 • =آسانسور  (آسان رو- بالا رو)
 • =آسان گرفتن (تسمح)
 • =استانه (کرباس- عتبه)
 • =آستانه در  (درگاه)
 • =آستیگماتیسم  (اختلال بینایی)
 • =آستین (کم)
 • =آسم  (تنگی نفس- ضیق النفس)
 • =آسمان  (سما- سپهر- فلک)
 • =آسمان دره  (کهکشان- مجره)
 • =آسمان غرنبه  (رعد)
 • =آسمانها  (سماوات- افلاک)
 • =آسمانی   (سماوی)
 • =آسنی  (وسنی)
 • =آسوده  (امن- فراغ- راحت)
 • =آسودگی  (آسایش)
 • =اسودگی خاطر  (فراخ بال)
 • =آسوده و بی تشویش  (خاطر جمع)
 • =آسیاب (هر)
 • =آسیاب دستی  (اس)
 • =آسیاب کوچک دستی (دستاس)
 • =آسیای بزرگ  (خراس)
 • =آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی- پاتولوژی)
 • =آسیبک   (آک)
 • =آسیب و آفت  (آک- کوفت- صدمه- زیان)
 • =آسیب ها  (آفات)
 • =آسیستان  (معاون- دستیار- کمک)
 • =آش  (با)
 • =آش آرد  (اگرا- اوماج)
 • =آش ساده  (شوربا)
 • =آشامیدن  (نوشیدن)
 • =آش انار (ناربا)
 • =آش برنج  (شله)
 • =آشپز  (طباخ)
 • =آشپز ضحاک (ارماییل)
 • =آشپزی کردن  (طباخی)
 • =آشتی (سلم)
 • =آش حلیم (هریسه)
 • =آش خرده خمیر (تتماج)
 • =آش زیره  (زیربا)
 • =آش سرکه (سکبا)
 • =آش عدس  (نسکبا)
 • =آشغال  (خاکروبه- زباله)
 • =آش فرنگی  (سوپ)
 • =آشکار  (برملا)
 • =آش کشک  (کشکبا)
 • =آش ماست  (دوغ با)
 • =آش هفت دانه  (دانک- دانکو)
 • =آشغال  (خاکروبه- خاشاک- آخال)
 • =آشفته  (پریشان- ژول)
 • =آشفتگی  (تشویش- هیج)
 • =آشکار (هویدا- بارز - بائن - فرادید- برملا- نمایان- علنی- نمودار- عیان)
 • =آشمال  (چاپلوس- متملق)
 • =آشنا  (شناس)
 • =آشنا به کار (وارد - بلد)
 • =آشوب  (فتنه- بلوا)
 • =آشوبگر  (فتنه خیز- فتنه گر)
 • =آشور شناس فرانسوی (آپرت)
 • =آشیانه  (وکر- کنام- لانه)
 • =آشیانه پرنده  (لانه)
 • =آشیانه درندگان  (کنام)
 • =آشیانه زنبور عسل (شان عسل)
 • =آشیانه عقاب (آموت- الموت)
 • =آشیانه مرغ   (عش- کابوک- وکر)
 • =آغاز  (ابتدا- اول- شروع)
 • =آغاز دنیا (الست)
 • =آغاز شب (مسا)
 • =آغر  (رودخانه خشک)
 • =آغره  (بیماری جلدی- سودا- آگزما)
 • =آغشته و آلوده (اگین)
 • =آغل (کمرا- زاغه)
 • =آغوز (ماک- فله)
 • =آغوش (حضن- بر- بغل)
 • =آف  (خورشید- مهر)
 • =آفت (اک- گزند- بلا)
 • =آفت درخت  (لیسه)
 • =آفت قارچی در گندم  (سیاهک)
 • =آفت گندم (سن- سیاهک)
 • =آفت گیاهی  (سن)
 • =آفتاب (لیو- شید)
 • =آفتاب پرست  (حربا )
 • =آفتاب خورده (مشمش)   
 • =آفتاب گردان (ورتاج) 
 • =آفتابه (ارکا- لوله هنگ- ابریق - آبدستان)
 • =آفتابه سفالی (لولنگ)
 • =آفت گندم   (سن)
 • =آفریننده  (صانع- خالق)
 • =آقا  (میر- سید)
 • =آقای آلمانی  (هر)
 • =آقای اسپانیولی (دن- لی)
 • =آقای فرانسوی  (موسیو)
 • =آقای فرنگی  (مستر)
 • =آکادمی  (فرهنگستان)
 • =آکاردئون  (گارمون)
 • =-آکب  (درون دهان- لپ- آکپ)
 • =آکتر  (بازیگر مرد تماشاخانه)
 • =آکتریس  (بازیگر زن تماشاخانه)
 • =آکتور سینما  (هنرپیشه)
 • =آکروبات  (بندباز)
 • =آکروباسی  (بند بازی)
 • =آکله (جذام)
 • =آکنده (پر- لبریز- مالامال)
 • =آگاه  (باخبر- واقف)
 • =آگاهنامه (اعلامیه)
 • =آگاه و دانا (خبیر)
 • =آگاهی  (علم- دانش)
 • =آگاهی قدیم  (تامینات)
 • =آگر  (خشت پخته- آجر)
 • =آگرمان  (رضایت- قبول)
 • =آگهی (رکلام- خبر- اعلان- اعلام)
 • =آگهی تلویزیونی   (تیزر)
 • =آگهی مصور  (آفیش)
 • =آگهی نامه (بولتن) 
 • =آل   (سراب- سرخ کمرنگ- دودمان)
 • =آلوده و کثیف  (چرک - ریم)
 • =آلاچیق (کازه)
 • =آلام  (دردها)
 • =آلامد  (مطابق مد- پسندیده)
 • =آلاو  (شعله آتش)
 • =آلبالو (قاراسیا)
 • =آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو-جادو- آکازیون)
 • =آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر- سلام- فصل تازه- برای اولین بار)
 • =آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک)
 • =آلبوم امیر شفیعی (هرنفس)
 • =آلبوم امیر کریمی (جوانی)
 • =آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم)
 • =آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی)
 • =آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا)
 • =آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت)
 • =آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش)
 • =آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو - یکدنده- نیستی تو)
 • =آلبوم پویا اشتری (خاتون من)
 • =آلبوم توفان کریمی (شاکی)
 • =آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی)
 • =آلبوم حسین زمان (قصه شب- قرار عاشقی)
 • =آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه)
 • =آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا)
 • =آلبوم حمید خندان (شروع قصه)
 • =آلبوم حمید عسگری (کما)
 • =آلبوم حمید غلامعلی (مرداب- به یاد تو- یادگار- دیباچه عشق)
 • =آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم)
 • =آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون- یادته- دلشوره)
 • =آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها)
 • =آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط- یکی بود یکی نبود)
 • =آلبوم  سالار عقیلی (مایه ناز- بنام گل سرخ)
 • =آلبوم سراج (قصه گیسو)
 • =آلبوم  سعید شهروز (نقره داغ- پسران مشرقی- گلابتون- پسرک- غزلک- پسرم)
 • =آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون)
 • =آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب)
 • =آلبوم شهرام زندی (تو همونی)
 • =آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی - دل شیدا- ای برادر- شور انگیز - کیش مهر- باد صبا - لولیان-صدای سخن عشق- سفر عسرت)
 • =آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی)
 • =آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی- نیلوفرانه- آوای عشق-نسیما- تنها تو می مانی- صیاد)
 • =آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق- حال من بی تو- عشق الهی)
 • =آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان - رسوای زمانه)
 • =آلبوم علی رفیعی (صبح دریا)
 • =آلبوم علی لهراسبی (چهارده)
 • =آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار)
 • =آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش- از تو دورم)
 • =آلبوم قاسم افشار (کویر)
 • =آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ)
 • =آلبوم گروه آریان (بی تو باتو)
 • =آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل- مرسدس)
 • =آلبوم مجتبی کبیری (معرکه- نیم نگاه- ساز مخالف)
 • =آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات)
 • =آلبوم محمد اصفهانی (حسرت-برکت- تنها ماندم- برات- ماه غریبستان- نون و دلقک)
 • =آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی- هوس)
 • =البوم مهدی سعادتی (گریه نکن)
 • =آلبوم مهدی گرناوی (بهونه)
 • =آلبومی از مهدی مقدم  (احتیاط)
 • =آلبوم مهراج محمدی (بی خیال- ایلیا)
 • =آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی)
 • =آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی- دوستت دارم)
 • =آلبوم نیما مسیحا (شب سربی)
 • =آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها - شوق دوست- یاد ایام- نسیم وصل-به یاد پدر- رندان مست- آستان جانان- آه باران-دستان- جام تهی)
 • =آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه)
 • =آلت رگزنی (نیشتر- ادر)
 • =آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور)
 • =آلتی در تفنگ (گلن گدن- ماشه)
 • =آلتی در چرخ خیاطی  (ماکو- ماسوره)
 • =آلر  (سرین- کفل- ران)
 • =آلو (اجاص)
 • =آلو در بهبود آن مفید است  (یبوست)
 • =آلودگی  (لوث) 
 • =آلوده  (پلشت)
 • =آلونک  (کپر)
 • =آلوی کوهی (نلک)
 • =آلیاژ آهن و کربن  (چدن)
 • =آلیاژی از مس و روی  (برنج)
 • =آلیاژی از مس و قلع  (مفرغ)
 • =آلیاژ مس و نیکل  (مونل)
 • =آلیاژ منیزیم و آلومینیوم  (ما گنا لیوم)
 • =آلیاژی از آهن  (چدن)
 • =آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو)
 • =آلیز  (جفتک - لگد)
 • =آماج (نشان - هدف - نشانه)
 • =آماجگاه (سیبل)
 • =آمادگی جنگی  (بسیج)
 • =آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش)
 • =آماده نیست  (نا آماده)
 • =آماده و مهیا (تیار- عتید)
 • =آمار  (احصاییه)
 • =آمارمتوسط به ازای هر نفر  (سرانه)
 • =آماس (ورم- پف)
 • =آماس حاد غده بناگوش (اریون)
 • =آمال   (آرزوها)
 • =آمپول منبسط کننده رگها   (میلرینون)
 • =آمرود  (گلابی- مل)
 • =آمریکا (اتازونی- یانکی- ینکی دنیا)
 • =آمنه (پشته هیزم- توده هیزم)
 • =آموت  (آشیانه - آشیانه پرندگان شکاری)
 • =آموختار (معتاد)
 • =آموختن  (یاد گرفتن)
 • =آموختنی لقمان  (ادب)
 • =آموختنی مدرسه  (درس)
 • =آموزشگاه  (مدرسه)
 • =آموزگار  (مدرس)
 • =آموسنی  (وسنی- هوو)
 • =آمونیاک (جوهر نشادر)
 • =آمه (دوات)
 • =آمیختگی   (امتزاج)
 • =آمیخته با آب (هیدراته)
 • =آمیختن و درهم کردن (مزج)
 • =آمیخته شده (ممتزج)
 • =آمیخته کردن  (ترکیب)
 • =آناتومی  (تشریح- کالبد شناسی)
 • =آنارشی  (هرج و مرج- بی نظمی)
 • =آناف (بینی ها)
 • =آنتراکت  (فاصله بین دو پرده)
 • =آنتن ماهواره  (دیش)
 • =آنتی بادی (پادتن)
 • =آنچه در دل گذرد (هاجس)
 • =آنچه سوارش شوند  (مرکوب)
 • =آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)
 • =آنزیم  (دیاستاز)  
 • =آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین)
 • =آنزیم گیاهان  (دیاستاز)
 • =آنژین  (ورم گلو)
 • =آنچه به تصرف کسی در آمده  (مایملک)
 • =آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع)
 • =آند  (قطب مثبت باتری)
 • =آنسو  (ورا)
 • =آنسوی چیزی  (ماورا)
 • =آن سوی سقف  (بام)
 • =آن طرف  (آن سو)
 • =آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد  (متجاوز)
 • =آنکه به رکعت اول نماز نرسیده  (مسبوق)
 • =آنکه در رفاه بزرگ شده  (ناز پرورده)
 • =آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم)
 • =آنکه ظاهرش جز باطنش باشد  (غلط انداز)
 • =آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است  (نویسنده)
 • =آنوفل  (پشه مالاریا)
 • =آنه  (سکه رایج هند)
 • =آوا  (ندا- صدا - نوا)
 • =آوابر  (آیفون- آبشویه - دربازکن)
 • =آواره  (دربدر- سرگردان)
 • =آواز  (سرود- نغمه - ترانه- خنیا)
 • =آواز بلند (هتف- بانگ)
 • =آواز خوان (مغنی - مترنم)
 • =آواز خواندن   (نغمه سرایی)
 • =آواز دادن  (ندا)
 • =آواز دسته جمعی  (کر)
 • =آواز سم ستوران (هب)
 • =آوازش از دور خوش است  (دهل)
 • =آواز کبوتر  (هدیر)
 • =آواز مهیب (هرا)
 • =آواز نرم (رکز)
 • =آوازی در دستگاه شور (بیات ترک)
 • =آواشناسی  (فونتیک)
 • =آوانس  (مساعده- بیعانه- پیش بها- پیش مزد)
 • =آوای جغد (روکا)
 • =آوای حزین  (ناله)
 • =آوای درشت  (بم)
 • =آوای زنبور  (ویز)
 • =آورد  (جنگ- پیکار- نبرد)
 • =آوند  (ظرف)
 • =آونگ  (پاندول)
 • =آویاتور (هوانورد)
 • =آویزان (نشب)
 • =آویزه پرده (والان- والون- والن)
 • =آهار  (لعاب)
 • =آهسته  (یواش- آرام)
 • =آه سوزناک (انین- نین)
 • =آهک ( کلس )
 • =آهن  (تهم)
 • =آهن بندی زیر اتومبیل  (شاسی)
 • =آهن و پولاد (ستی)
 • =آهن ربا (مگنت)
 • =آهنگ  (نوا- ریتم - نغمه)
 • =آهنگر (نهامی- حداد- تهامین)
 • =آهنگساز آلمانی (باخ)
 • =آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان)
 • =اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت)
 • =آهنگساز اتریشی (گوستاومالر)
 • =آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس)
 • =آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی)
 • =آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا)
 • =آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد)
 • =آهنگساز روسی (الکساندر برودین)
 • =آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا)
 • =آهنگساز فرانسوی (شابریه- اریک ساتی- رامو- گابریل فوره-رامو)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا)
 • =آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان)
 • =آهنگساز نروژی (ولن)
 • =آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی)
 • =آهنگساز یونانی  (یانی)
 • =آهنگ کردن  (قصد)
 • =آهنگ و آواز و سرود (خنیا- نوا)
 • =آهنگ موسیقی (شکن)
 • =آهنگ نظامی  (مارش)
 • =آهنین  (رویین)
 • =آهو  (ظب- تیبا- غزال- مرال)       
 • =آهوی آفریقایی  (ایمپالا)
 • =آهوی ختن (اف)
 • =آهوی کارتونی(بامبی)
 • =آهوی کوهی  (کلهر- کل)
 • =آهوی مشک دار  (اف)
 • =آینووژن  (وارونگی هوا)
 • =آیت  (نشانه)
 • =آیس  (ناامید- مایوس)
 • =آیفت  (حاجت- خواهش)
 • =آیفون  (آوابر- دربازکن- آبشویه)
 • =آینده  (آتیه- آتی- مستقبل)
 • =آینده اش پروانه است  (کرم ابریشم)
 • =آیینه (مرات)
 • =آینه تمام قد  (قدی)
 • =آیینه دار  (آرایشگر- سلمانی- مشاطه)
 • =آینه در لفظ مغولی (تولی)
 • =آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر)
 • =آیین  (دستور- روش- رسم- عادت- شریعت- سنت- کیش- نسق- سنن)
 • =آئین باستانی ژاپن  (شینتو)
 • =آیین مهر پرستی (میترائیسم)
 • =آیین ها  (مراسم)
 • =آیینه مقعر  (کاو)
 • =آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی- خرید لباس)
 • =آیینی در نوروز  (دید و بازدید)
 • =آیینی در حقوق (دادرسی
 • =آئینی در ژاپن (شینتو)
+ نوشته شده توسط Mahnia در یکشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۷:۵۱ قبل از ظهر، ۶۲ بازدید ، بدون دیدگاه

sdsd

۰
 

کد اخبار

+ نوشته شده توسط Mahnia در یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۸:۰۸ قبل از ظهر، ۶۴ بازدید ، بدون دیدگاه
دانلود نرم افزار بک لینک گیری پیچ رنک بالا Bookmarking Demon

نرم افزار سئو ی Bookmarking Demon     ،نرم افزار backlink Bookmarking Demon     ،نرم افزار ارسال نظر Bookmarking Demon     ،دانلود رایگان نرم افزار Bookmarking Demon     ، download crack Bookmarking Demon     ،دانلود کرک  Bookmarking Demon     ،کرک شده نرم افزار Bookmarking Demon     ،دانلود جدیدترین نرم افزار Bookmarking Demon     ،seo  Bookmarking Demon     ،download backlink  Bookmarking Demon     ،دانلود رایگان کرک Bookmarking Demon     ،نرم افزار seo Bookmarking Demon     ،نرم افزار کسب پیچ رنک Bookmarking Demon     ،دانلود نرم افزار افزایش بازدید Bookmarking Demon     ،جدیدترین نرم افزار بک لینک گیری Bookmarking Demon     ،بک لینک بالا 5 با نرم افزار Bookmarking Demon     ،fileha.qrt.ir Bookmarking Demon     ،بک لینک بالا 5 Bookmarking Demon     ، Bookmarking Demon     ،سئو Bookmarking Demon     ،

 ادامه …
دانلود نرم افزار بک لینک گیری Backlink Speed

نرم افزار سئو ی Backlink Speed     ،نرم افزار backlink Backlink Speed     ،نرم افزار ارسال نظر Backlink Speed     ،دانلود رایگان نرم افزار Backlink Speed     ، download crack Backlink Speed     ،دانلود کرک  Backlink Speed     ،کرک شده نرم افزار Backlink Speed     ،دانلود جدیدترین نرم افزار Backlink Speed     ،seo  Backlink Speed     ،download backlink  Backlink Speed     ،دانلود رایگان کرک Backlink Speed     ،نرم افزار seo Backlink Speed     ،نرم افزار کسب پیچ رنک Backlink Speed     ،دانلود نرم افزار افزایش بازدید Backlink Speed     ،جدیدترین نرم افزار بک لینک گیری Backlink Speed     ،بک لینک بالا 5 با نرم افزار Backlink Speed     ،fileha.qrt.ir Backlink Speed     ،بک لینک بالا 5 Backlink Speed     ، Backlink Speed     ،سئو Backlink Speed     ،

 ادامه …
دانلود نرم افزار بک لینک گیری Backlink Beast

نرم افزار سئو ی Backlink Beast      ،نرم افزار backlink Backlink Beast      ،نرم افزار ارسال نظر Backlink Beast      ،دانلود رایگان نرم افزار Backlink Beast      ، download crack Backlink Beast      ،دانلود کرک  Backlink Beast      ،کرک شده نرم افزار Backlink Beast      ،دانلود جدیدترین نرم افزار Backlink Beast      ،seo  Backlink Beast      ،download backlink  Backlink Beast      ،دانلود رایگان کرک Backlink Beast      ،نرم افزار seo Backlink Beast      ،نرم افزار کسب پیچ رنک Backlink Beast      ،دانلود نرم افزار افزایش بازدید Backlink Beast      ،جدیدترین نرم افزار بک لینک گیری Backlink Beast      ،بک لینک بالا 5 با نرم افزار Backlink Beast      ،fileha.qrt.ir Backlink Beast      ،بک لینک بالا 5 Backlink Beast      ، Backlink Beast      ،سئو Backlink Beast      ،

 ادامه …
دانلود نرم افزار سئو AAC Trackback Submitter 6

نرم افزار سئو ی AAC Trackback Submitter 6     ،نرم افزار backlink AAC Trackback Submitter 6     ،نرم افزار ارسال نظر AAC Trackback Submitter 6     ،دانلود رایگان نرم افزار AAC Trackback Submitter 6     ، download crack AAC Trackback Submitter 6     ،دانلود کرک  AAC Trackback Submitter 6     ،کرک شده نرم افزار AAC Trackback Submitter 6     ،دانلود جدیدترین نرم افزار AAC Trackback Submitter 6     ،seo  AAC Trackback Submitter 6     ،download backlink  AAC Trackback Submitter 6     ،دانلود رایگان کرک AAC Trackback Submitter 6     ،نرم افزار seo AAC Trackback Submitter 6     ،نرم افزار کسب پیچ رنک AAC Trackback Submitter 6     ،دانلود نرم افزار افزایش بازدید AAC Trackback Submitter 6     ،جدیدترین نرم افزار بک لینک گیری AAC Trackback Submitter 6     ،بک لینک بالا 5 با نرم افزار AAC Trackback Submitter 6     ،fileha.qrt.ir AAC Trackback Submitter 6     ،بک لینک بالا 5 AAC Trackback Submitter 6     ، AAC Trackback Submitter 6     ،سئو AAC Trackback Submitter 6     ،

 ادامه …
دانلود رایگان طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور

 دانلود کتاب  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب پی دی اف  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب الکترونیکی  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب جدید  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب کاربری  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , پی دی اف  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , pdf  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , بهترین pdf  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , اخرین کتاب  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب تخصصی  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , کتاب جالب  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , اموزش پی دی اف  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , اموزش pdf  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , پی دی اف رایگان  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , دانلود پی دی اف  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور , داللود رایگان کتاب  طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور ,

 ادامه …

 دانلود نرم افزار   افزایش بازدید , دانلود ورژن جدید نرم افزار   افزایش بازدید , دانلود اخرین نسخه ی نرم افزار   افزایش بازدید , دانلود نرم افزار جالب   افزایش بازدید , دانلود نرم افزار کاربردی   افزایش بازدید , دانلود نرم افزار تخصصی   افزایش بازدید , دانلود اخرین ورژن نرم افزار   افزایش بازدید , دانلود   افزایش بازدید , دانلود رایگان نرم افزار    افزایش بازدید , سریال نرم افزار   افزایش بازدید , کرک نرم افزار   افزایش بازدید , دانلود برنامه ی   افزایش بازدید , دانلود برنامه ی برای   افزایش بازدید , دانلود رایگان برنامه   افزایش بازدید , دانلود برنامه ی توپ    افزایش بازدید ,

 ادامه …

 دانلود کتاب  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب پی دی اف  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب الکترونیکی  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب جدید  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب کاربری  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , پی دی اف  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , pdf  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , بهترین pdf  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , اخرین کتاب  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب تخصصی  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , کتاب جالب  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , اموزش پی دی اف  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , اموزش pdf  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , پی دی اف رایگان  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , دانلود پی دی اف  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  , داللود رایگان کتاب  طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری  ,

 ادامه …